Direct naar content

Jeugdhulp op school

Bij jeugdhulp in het onderwijs gaat het om jeugdhulp die een kind nodig heeft om onderwijs te (blijven) volgen of om zich op een externe voorziening/ locatie voor daghulp en dagbehandeling te ontwikkelen (via onderwijs). De jeugdhulp sluit aan bij en volgt op de ondersteuning die het kind krijgt vanuit het onderwijs en vanuit het gemeentelijke subsidiekader Jeugdpreventie.

Jeugdhulp op school:
gaat om jeugdhulp in de 1e en 2e lijn bij vraagstukken die de kennis en mogelijkheden van andere, in de school aanwezige ondersteuning, zoals schoolmaatschappelijk werk en gedragswetenschap te boven gaan;
– is niet bedoeld als ‘extra handen in de klas’ of andere vormen van onderwijsgerichte ondersteuning;
– is voor leerlingen die staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen van de gemeente Rotterdam. Voor leerlingen ‘van buiten Rotterdam’, wordt gewerkt aan regionale afspraken.

Hoe geregeld
Op dit moment is alle jeugdhulp op school geregeld via de aanbesteding OZA. Dat verandert met de nieuwe inkoop van lokale Jeugdhulp in 2023, waaronder de jeugdhulp op school valt. Uitzondering is OZA Specifiek.

Oza Specifiek
Voor speciaal (voortgezet) onderwijs cluster 3 en 4, praktijkonderwijs en mbo niveau 1 is per augustus 2022 OZA Specifiek beschikbaar. Hiermee is beschikkingsvrije jeugdhulp mogelijk. Hiermee is het mogelijk om direct ondersteuning te bieden op het moment dat dit nodig is.
Scholen en gecontracteerde aanbieder kunnen in onderling overleg afspraken maken over de inzet van de jeugdhulp op school, waarbij de zorgonderwijsspecialist (ZOS) een adviesrol heeft. Die afspraken worden gemaakt op basis van een vooraf bekendgemaakt budget en kunnen gaan over individuele leerlingen of meerdere leerlingen tegelijk. Daarnaast is het mogelijk om de kennis en vaardigheden van leerkracht/ schoolteam te versterken.
Voor contact met aanbieder Enver Pameijer Combinatie mail Ingrid Zuiddam (Ingrid.Zuiddam@pameijer.nl) of Jolanda Vink (jolandavink@enver.nl).

FAQ OZA Specifiek

Dit kunnen scholen verwachten van aanbieders OZA Specifiek:

  • ondersteuning aan jeugdigen die een combinatie van (extra) onderwijsondersteuning en jeugdhulp nodig hebben als voorwaarde om deel te nemen aan onderwijs om hun ontwikkelingsperspectief te bereiken;
  • het bieden van tools en het versterken van vaardigheden van leerkrachten en/of schoolteam om de problematiek van een jeugdige te vertalen naar een pedagogische en didactische aanpak.
  • kijken hoe zo veel mogelijk collectieve inzet in plaats van individuele inzet mogelijk is, zodat zo veel mogelijk jeugdigen profiteren.

Jeugdhulp regulier onderwijs
Voor regulier onderwijs en sbo is geen OZA Specifiek beschikbaar, maar zal wel jeugdhulp op school beschikbaar blijven voor leerlingen die ook thuis jeugdhulp krijgen. Deze jeugdhulp wordt ingekocht als onderdeel van de totale opdracht lokale Jeugdhulp. Zo stimuleren wij dat leerlingen op school en thuis hulp krijgen van dezelfde hulpverlener die zo optimaal mogelijk kan werken aan de doelen van de leerling.
De inkoop van jeugdhulp op school voor regulier onderwijs en SBO is opgenomen in de lokale inkoop Jeugdhulp en start op 1 januari 2023. Dat betekent dat er voor leerlingen die nu een OZA ontvangen op regulier onderwijs of SBO een overgangsregeling is voor de periode tussen 1 augustus 2022 en 1 januari 2023. Daarbij staat voorop dat alle leerlingen op hun school kunnen blijven en dat de zorg gecontinueerd wordt.

SBO
De gemeente Rotterdam heeft ervoor gekozen de gemeentelijke middelen voor het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) in te zetten door de wijkteams hulp te laten bieden op scholen voor regulier basisonderwijs, inclusief sbo. Deze middelen zijn tijdelijk, tot en met schooljaar 2023-2024. Gekozen is om niet alle scholen hiermee te bedienen, maar de scholen met de grootste problematiek. De middelen worden gefaseerd ingezet.
Voor leerlingen van het sbo die nu een OZA krijgen, is gekozen voor een overgangsregeling van een jaar (1 augustus 2022 – 31 juli 2023). In dat jaar kan de huidige OZA worden ingezet en wordt onderzocht op welke manier leerlingen op het sbo daarna het best ondersteund kunnen worden.

OPDC en Dagprogramma’s
Naast de Begeleiding en Onderwijsgroepen (BeO) en School 2 Care (S2C) en het Orthopedagogisch Didactisch Centrum (OPDC), die van 2018 – 2022 zijn ingekocht via de OZA, zijn er in Rotterdam nog een aantal plekken waar jeugdigen een combinatie van onderwijs en jeugdhulp krijgen in de vorm van een dagprogramma met wisselend aanbod aan onderwijs en zorg gedurende de dag.
Deze programma’s komen in de nieuwe inkoop Jeugdhulp te vallen onder 1 opdracht (met 3 subopdrachten/ percelen). Daarmee wordt eenheid gerealiseerd in toegang, aanpak en financiering van deze programma’s.