Jeugdhulp op school

Bij jeugdhulp in het onderwijs gaat het om de hulp die een kind nodig heeft om onderwijs te kunnen (blijven) volgen of om zich op een externe voorziening of locatie voor daghulp en dagbehandeling te ontwikkelen (via onderwijs). De jeugdhulp sluit aan bij en volgt op de ondersteuning die het kind ontvangt vanuit het onderwijs en op gemeentelijke aanbod, zoals welzijnswerk en interventies uit het subsidiekader Jeugdpreventie.

 • Is niet bedoeld als ‘extra handen in de klas’ of andere vormen van onderwijsgerichte ondersteuning;
 • Is voor leerlingen die staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen van de gemeente Rotterdam;
 • Dit betreft jeugdhulp in de eerste en tweede lijn bij vraagstukken die de kennis en mogelijkheden van de in de school aanwezige ondersteuning en de ondersteuning van het samenwerkingsverband, zoals die van schoolmaatschappelijk werk en orthopedagoog, overstijgen.

Hoe geregeld

Vanaf 1 januari 2023 is jeugdhulp op school op verschillende manieren mogelijk:

Jeugdhulp regulier onderwijs

 • Voor regulier (voortgezet) onderwijs: als een school denkt dat een leerling jeugdhulp nodig heeft om het onderwijs te kunnen blijven volgen, dan kan de school contact opnemen met het wijkteam (via schoolmaatschappelijk werker) of met de Zorgonderwijsspecialist van MEE Rotterdam (ZOS): zos@meerotterdam.nl .
  • Zij bepalen of jeugdhulp op school inderdaad van toepassing is. Daarvoor wordt gekeken of de school de leerling maximale ondersteuning heeft geboden en bijvoorbeeld interventies heeft ingezet uit het gemeentelijke subsidiekader Jeugdpreventie. Een andere belangrijke voorwaarde is dat een leerling ook thuis, in het gezin, jeugdhulp ontvangt. Een hulpverlener die een leerling op school en thuis ondersteunt, kan op die manier optimaal werken aan de doelen van de leerling.
 • Sbo: Op alle scholen voor speciaal basisonderwijs is het wijkteam actief in een schoolzorgteam.

Jeugdhulp in het speciaal (voortgezet) onderwijs (cluster 3 en 4), praktijkonderwijs en enkele zorgklassen van mbo-1


Hier is OZA Specifiek beschikbaar. Dit bestaat uit collectief aanbod voor meerdere leerlingen tegelijk en/of trainingen voor leerkracht/ schoolteam. Indien dit onvoldoende is, is ook individuele ondersteuning mogelijk. OZA Specifiek is beschikkingsvrij inzetbaar. Dat betekent dat er geen indicatie nodig is van het wijkteam of de ZOS. Binnen het, voor de school beschikbare, budget kunnen scholen afspraken maken over de inzet met de gecontracteerde aanbieder. De school moet wel de ZOS om advies vragen.

Voor contact met aanbieder Enver Pameijer Combinatie mail Inge van der Ven: Inge.van.der.ven@Pameijer.nl. of Jolanda Vink: jolandavink@enver.nl.

Dagprogramma’s met een combinatie van onderwijs en jeugdhulp
Soms hebben leerlingen baat bij een combinatie van onderwijs en jeugdhulp gedurende de hele dag. Bijvoorbeeld omdat nog onduidelijk is wat een leerling aankan wat betreft onderwijs of dat een leerling onvoldoende schoolse vaardigheden heeft of omdat een leerling is uitgevallen uit het onderwijs. Voor die kinderen zijn de dagprogramma’s:

 1. Jonge Kind: voor kinderen van 2-6 jaar met een ontwikkelingsachterstand die extra stimulans nodig hebben om te kunnen instromen in het onderwijs.
 2. Onderwijsgerichte dagprogramma’s: voor kinderen (5 – 18 jaar) die zijn uitgevallen of dreigen uit te vallen uit het onderwijs. Zij krijgen een tijdelijk aanbod in een combinatie van onderwijs en jeugdhulp om de aansluiting met het onderwijs weer te vinden.
  Een deel van dit aanbod vindt plaats op de locatie van de aanbieder. In de komende maanden wordt door gemeente, samenwerkingsverbanden en aanbieders gezocht naar mogelijkheden om de combinatie van jeugdhulp en onderwijs ook binnen scholen vorm te geven.
 3. Ontwikkelingsgericht dagprogramma: niet alle kinderen (3-18 jaar) kunnen volledig onderwijs (gaan) volgen. Zij hebben vrijstelling van de leerplicht. Voor hen is het ontwikkelingsgericht dagprogramma, waar gewerkt wordt aan het realiseren van een zo groot mogelijke mate van zelfredzaamheid.

  Voor deelname aan een dagprogramma is een indicatie van het wijkteam vereist. Wordt vanuit de school gesignaleerd dat een leerling mogelijk baat zou kunnen hebben bij het volgen van een dagprogramma, dan neemt de school contact op met de ZOS (zos@meerotterdam.nl) of het wijkteam van de leerling. Het wijkteam beschikt ook over een overzicht van de beschikbare dagprogramma’s. Er zijn dagprogramma’s voor zowel primair als voortgezet onderwijs

  Schoolzorgteam
  De gemeente Rotterdam zet gemeentelijke middelen in voor schoolzorgteams om de zorgstructuur op scholen voor speciaal basisonderwijs en basisscholen met (zeer) hoge schoolweging te verstevigen. In een schoolzorgteam werken een intern begeleider, een schoolmaatschappelijk werker, een medewerker van het passend onderwijs (PPO) en een medewerker van het wijkteam (jeugd- en gezinscoach) samen. De medewerker vanuit het wijkteam werkt ten minste 4 uur per week op school om kinderen en gezinnen die hulp vanuit het wijkteam nodig hebben, snel te kunnen helpen.