Direct naar content

Onderwijshuisvesting

De gemeente Rotterdam is verantwoordelijk voor het goed huisvesten van scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Hoe beter de leeromgeving, des te beter leerlingen functioneren. Daarom spant de gemeente zich om in de onderwijshuisvesting waar nodig te verbeteren.

Integraal Huisvestingsplan

Een van de doelen uit het Masterplan Onderwijs en het onderwijsbeleid Gelijke kansen voor elk Talent is het verbeteren van de onderwijskwaliteit van scholen. Het nieuwe Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2020 – 2023 voor het primair, voorgezet en speciaal onderwijs speelt hierin een belangrijke rol. In het IHP zijn twee centrale ambities voor 2035 vastgesteld:

1. evenwichtiger onderwijsaanbod
Betere geografische spreiding van gevarieerd en goed onderwijs over de stad en de wijken. Vraag en aanbod sluit beter op elkaar aan.

2. betere kwaliteit huisvesting
Bij nieuwbouw van scholen duurzamer en flexibeler bouwen, zodat groei, krimp en medegebruik makkelijker op te vangen en in te passen zijn. Dit geldt ook voor de verbouw van verouderde schoolgebouwen. Schoolgebouwen zijn geschikt voor kinderopvang met voorschoolse educatie.

Normbedragen

Vanaf begin dit jaar worden de onderwijshuisvestingsprojecten bekostigd op basis van normbedragen. Dat staat in de verordening huisvesting 2019. Dit heeft voor de schoolbesturen een aantal voordelen:

  • ze hebben vooraf meer duidelijkheid over het geld dat ze ontvangen
  • ze hebben minder administratieve lasten
  • ze hebben meer eigen verantwoordelijkheid en vrijheid

In de normbedragen is rekening gehouden met de investeringen die nodig zijn om te voldoen aan de ambitie van Frisse Scholen en de wettelijke BENG-eisen (Bijna Energie Neutraal. De normbedragen worden jaarlijks landelijk geïndexeerd op 1 juli.

Bekostiging onderwijshuisvesting

De gemeente Rotterdam heeft een verplichting om te zorgen voor de huisvesting van het primair, voortgezet en het (voortgezet) speciaal onderwijs. Schoolbesturen die aanspraak willen maken op bekostiging van zogenaamde ‘voorzieningen in de onderwijshuisvesting’ kunnen hiervoor een aanvraag indienen via het onderwijsloket.

Actueel