Direct naar content

Leerrechtaanpak

Elk kind en elke jongere heeft het recht om zich optimaal te ontwikkelen. Een passende onderwijsplek is daarbij een belangrijke factor. Helaas is dit niet voor elk kind of voor elke jongere een vanzelfsprekendheid.

In Rotterdam zijn er ongeveer 500 kinderen aan wie op dit moment geen passende (onderwijs)plek kan worden geboden. Een aantal van hen is uitgevallen in het onderwijs en een aantal heeft nooit onderwijs gevolgd en heeft vanaf 5 jaar een vrijstelling van de leerplicht gekregen.

Rotterdamse aanpak | Onderwijs en zorg samen

Onderwijs en zorg werken samen in Rotterdam om deze specifieke groep kinderen en jongeren te helpen. De gemeente Rotterdam, PPO Rotterdam en Koers VO hebben deze samenwerking beschreven in de stedelijke aanpak:
Op weg naar leerrecht in Rotterdam | pilotperiode 2019 – 2022”.

Centrale visie:
“Wij kijken verder en onderzoeken samen de mogelijkheden. Samenwerking is noodzakelijk om deze specifieke groep kinderen/jongeren te helpen. Waar mogelijk brengen we diverse voorzieningen bij elkaar, onder één dak. De behoefte en mogelijkheden van het kind staan hierbij centraal. We zijn realistisch in wat niet kan, maar proberen altijd de grenzen op te rekken om tot het maximale effect te komen.”

Leerrechtpilots:
Het aanbieden van passend onderwijs en passende zorg vraagt een goede samenwerking en flexibiliteit van alle partijen. De concrete uitwerking van de stedelijke aanpak zijn de ‘leerrechtpilots’. Een combinatie van onderwijs en zorg, belegd bij scholen, schoolbesturen, samenwerkingsverbanden passend onderwijs, gemeente en zorgorganisaties.

Randvoorwaarden en uitgangspunten

Voor de leerrechtpilots gelden de volgende uitgangspunten en voorwaarden:
• Kinderen die deelnemen aan de leerrechtpilot staan (bij voorkeur) op school ingeschreven. Dit staat los van de plek waar les wordt gegeven.
• Per pilot nemen maximaal 10 kinderen deel. Bij uitstroom of doorstroom van een kind mag de vrijgekomen plek worden ingevuld door een ander kind te laten instromen.
• Scholen en zorginstellingen werken mee aan centrale registratie van in-, door- en uitstroom.
• Binnen elke pilot worden duidelijke keuzes gemaakt ten aan zien van doelgroep, beoogde resultaten, methodiek, evaluatie en resultaatmeting.
• Alle betrokken partijen delen onderling kennis en geven inhoudelijke input voor verdere beleidsontwikkeling.

Niet alleen in Rotterdam

Dat niet elk kind of elke jongere een passende (onderwijs)plek kan vinden is een landelijk probleem. Landelijk zijn er 5500 leerlingen met een leerplichtontheffing en nog eens enkele duizenden die om verschillende redenen niet naar school gaan. In het Thuiszitterspact hebben het Rijk, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de PO raad (primair onderwijs) en de VO raad (voortgezet onderwijs) zich verbonden om de problematiek gezamenlijk aan te pakken. In de praktijk is het aan gemeenten om samen met organisaties in de zorg en het onderwijs passende oplossingen te zoeken binnen de bestaande wet- en regelgeving.

Meer informatie en achtergrond

PPO Rotterdam, aanbod leerrecht
Ingrado – Thuiszitters
KoersVO – aanpak thuiszitters
Kamerbrief over situatie thuiszitters (januari 2020)

Meer over leerrechtaanpak