Direct naar content

Peutergroep

Op deze voorschoolse voorziening wordt voorschoolse educatie aangeboden. We noemen dit de Rotterdamse Peutergroep (voorheen voorschool). Een voorziening voor alle Rotterdamse peuters, maar speciaal voor peuters met (risico op) taalachterstand en/of andere ontwikkelingsachterstand. De Peutergroep is te vinden op peuteropvanglocaties en kinderdagopvang.

De Peutergroep is een speel- en leergroep, waar professionele pedagogisch medewerkers dagelijks met educatieve programma’s de ontwikkeling van meer dan 8.000 Rotterdamse peuters stimuleren. Er zijn ruim 250 Peutergroepen verspreid over de hele stad. Door samen te spelen, leren peuters belangrijke vaardigheden zoals delen en rekeninghouden met elkaar. Zo is de Peutergroep is een goede voorbereiding op de basisschool. Instellingen voor peuter- en kinderdagopvang krijgen gemeentelijke voor de Peutergroep.

Wat zijn kenmerken van een Peutergroep?

Alle Peutergroepen worden met subsidie van de gemeente Rotterdam uitgevoerd op locaties voor peuteropvang en kinderdagverblijven en bieden peuters een educatief voorschools programma dat voldoet aan de eisen van de onderwijsinspectie.

Peutergroepen bieden:

 • zelfde uurtarief als kinderdagopvang;
 • iedere peuter kan vanaf 2,5 jaar 8 uur per week meedoen, ouders betalen een inkomensafhankelijk bijdrage;
 • peuters met een indicatie voor Extra spelen en leren (van het Centrum voor Jeugd en Gezin) kunnen 8 uur per week extra komen, deze extra uren zijn gratis voor ouders, de gemeente betaalt deze uren;
 • werkende ouders kunnen naar behoefte zelf extra uren kopen;
 • peuters in gezinnen die gebruikmaken van schulddienstverlening, kunnen gratis komen (indicatie Gelijke kansen);
 • kwaliteit die is afgesproken in het Kwaliteitskader voorschoolse educatie 2018 en die geldt voor alle Rotterdamse instellingen die voorschoolse educatie aan peuters aanbieden.

Instellingen die de Peutergroep aanbieden, kunnen de uren spreiden over meerdere dagen, afhankelijk van de manier waarop zij werken. Ook kunnen ze het aanbod variëren afgestemd op de leeftijd van een peuter. Minder uren voor een jongere peuter en meer als de peuter ouder wordt. Er is wel een minimum en maximum aan het aantal uren per dag. Ruimte voor variatie is er zolang een peuter tussen de 2,5 en 4 jaar gebruik kan maken van het wettelijk verplichte aanbod van 960 uur, verdeeld over 60 weken in de peuteropvang en 78 weken in de kinderdagopvang.

Kwaliteitskader voorschoolse educatie

Instellingen voor peuter- en kinderdagopvang, schoolbesturen en gemeente hebben gezamenlijk een Kwaliteitskader voorschoolse educatie 2018 opgesteld. Hierin staan kwaliteitseisen voor de Rotterdamse Peutergroep. Bijvoorbeeld over scholing, teamprofessionaliteit, pedagogische kwaliteit en de doorgaande leerlijn naar de basisschool. Het uitgangspunt is dat de ontwikkeling en het leerproces van kinderen niet pas beginnen na hun vierde jaar en dat Peutergroep dan ook van net zo’n hoge kwaliteit moet zijn als de basisschool. Ook al leren kinderen op de Peutergroep nog bijna uitsluitend door te spelen.

Het kwaliteitskader beschrijft de Rotterdamse visie op de Peutergroep en naast landelijke eisen ook aanvullende eisen voor Rotterdam. Door deze eisen niet als gemeente te bepalen, maar met instellingen en schoolbesturen gezamenlijk afspraken te maken, is er breed draagvlak voor het kwaliteitskader.

Pedagogische begeleiding

De kwaliteit van de Peutergroep wordt voornamelijk bepaald door de kwaliteit van de pedagogische begeleiding van de peuters. Daarom beschrijft het kwaliteitskader uitgebreid waar de pedagogische begeleiding aan moet voldoen. In Rotterdam heeft iedere groep een hbo’er als pedagogisch medewerker of coach. Per locatie waar kinderen naar de Peutergroep kunnen, moet vastliggen hoe pedagogisch medewerkers ontwikkelingsgericht werken om aan te sluiten bij de unieke ontwikkeling van ieder kind. Daarnaast zijn locaties verplicht om een zelfevaluatie te doen. Dit zijn specifieke Rotterdamse kwaliteitseisen.

Afspraken uitvoeren

Peutergroepen worden begeleid bij het uitvoeren van de afspraken. Zo gaan inspecteurs van de GGD langs bij locaties om pedagogisch medewerkers te adviseren hoe zij het beste kunnen voldoen aan de eisen. Via een jaarlijks onderzoek onder alle instellingen wordt gemonitord in hoeverre instellingen voldoen aan de eisen en hoe ze groeien naar de afgesproken hoge kwaliteit.

Kijk op www.rotterdam.nl voor het kwaliteitskader.

Kinderopvang plus

In Rotterdam is passende kinderopvang (op de Peutergroep) het uitgangspunt. Dat is het streven om elke peuter in de voorschoolse leeftijd een passende vorm van opvang te bieden, bij voorkeur in de eigen omgeving. Het helpt peuters met een beperking, zorgvraag, chronische aandoening of gedragsproblematiek in hun ontwikkeling als ze, met hulp en ondersteuning, naar de reguliere Peutergroep kunnen. Daar spelen en leren ze met kinderen van dezelfde leeftijd uit dezelfde buurt.

Opvang bij gedrags- en ontwikkelingsproblemen

Voor peuters die niet naar de reguliere Peutergroep kunnen, is er Kinderopvang Plus. Dit is opvang voor peuters met gedrags- en ontwikkelingsproblemen. Bijvoorbeeld peuters die binnen de hulpverlening ‘uitbehandeld’ zijn, maar nog wel extra zorg nodig hebben. Of peuters die een verwijzing hebben van het wijkteam voor behandeling vanuit de jeugdhulpverlening op een locatie van Plusopvang.

Extra aandacht en zorg

Bij Kinderopvang Plus krijgen peuters extra begeleiding, aandacht en zorg. Alleen kinderopvanginstellingen die door de gemeente zijn aangewezen, bieden Plusopvang.

Kenmerken van Plusopvang:

 • kleinere groepen;
 • samenwerking met hulpverlenende instanties.

Plaatsing

Om peuters zo snel mogelijk op een geschikte Plusopvang te krijgen, maakt de gemeente afspraken met zorginstellingen, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), de GGD en Peutergroepen over het plaatsen van peuters met zorgvragen binnen de Peutergroepen.

Verbeteren

Ook onderzoekt de gemeente hoe deze peuters nog beter kunnen worden ondersteund. Daarvoor worden onder andere bestaande regelingen geëvalueerd; voorschools maatschappelijk werk, Kinderopvang Plus, Sociaal Medische Indicering en alle jeugdhulp van preventief tot inkoop van specialistische jeugdhulp.

Vergroten bereik

Gemeente en instellingen die de Peutergroep aanbieden, willen het aantal peuters dat naar de Peutergroep gaat, vergroten.

Daarvoor is onder andere een kaart beschikbaar die scholen en instellingen kunnen gebruiken als zij contact hebben met ouders. Hier staat de belangrijkste informatie voor ouders op. Uitgebreidere informatie, filmpjes en ervaringsverhalen van ouders zijn te vinden op www.rotterdam.nl/peutergroep.

Tijdelijk gratis en vrijblijvend uitproberen

Van 30 augustus 2021 tot en met 31 december 2021 kunnen ouders die bij het CJG voor hun peuter een indicatie voor Extra spelen en leren hebben gekregen, de Peutergroep gratis en vrijblijvend vier weken uitproberen. Een fijne manier om zonder gedoe en administratie te kijken of hun peuter het leuk vindt.

Indicatie Extra spelen en leren

Peuters met een risico op (taal)ontwikkelingsachterstand krijgen tijdens het 14- of 24 maanden consult bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) een indicatie Extra spelen en leren (was doelgroepindicatie vve). Ouders kunnen met de indicatie hun peuter gratis 8 uren meer naar de Peutergroep laten gaan. De gemeente betaalt deze uren via subsidie aan de aanbieder van de Peutergroep. De jeugdarts of jeugdverpleegkundige spreekt met de ouders over de reden van de indicatie en de voordelen van de Peutergroep. Een peuterconsulent van het CJG kan helpen bij het aanmelden van de peuter bij de Peutergroep.

Een peuter komt in aanmerking voor een indicatie voor Extra spelen en leren als:

 • de ouder die de meeste zorgtaken uitvoert, een opleiding heeft die lager is dan de startkwalificatie (dat is een opleiding mbo 1, lbo/vbo, praktijkonderwijs, vmbo basis of kader of lager);
 • thuis een andere taal wordt gesproken dan het Nederlands én het opleidingsniveau van de ouder die de meeste zorgtaken uitvoert, is mbo 4 of lager;
 • de peuter achterstand heeft die is geconstateerd door de jeugdarts tijdens het consult van 24 maanden of later of door de vve-instelling bij observatie binnen drie maanden na plaatsing of later (achterstand ten opzichte van leeftijdsgenoten op SLO doelen).

Overstap basisschool

De Peutergroep is verbonden aan de basisschool. Dit maakt de overstap naar groep 1 makkelijk. Ook gaat er geen informatie over de ontwikkeling van het kind verloren.

Voor overdracht van Peutergroep naar basisschool is het document ‘Overdracht Rotterdam vve-po’  beschikbaar.

Indicatie Gelijke Kansen

Uit onderzoek van de gemeente blijkt dat armoede en schuldproblematiek in een gezin belangrijke risicofactoren zijn die de ontwikkeling van jonge kinderen negatief kunnen beïnvloeden. Daarom bestaat in Rotterdam vanaf 2020 de indicatie Gelijke kansen.

Met deze indicatie hoeven ouders met schuldhulp geen ouderbijdrage te betalen voor de Peutergroep. Hun peuter kan gratis naar de Peutergroep. De gemeente betaalt de kosten voor deelname van maximaal 16 uur per week. Het gaat om ouders die gebruikmaken van schuldsanering op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening of de Wet schuldsanering natuurlijke personen. In Rotterdam gaat het om een klein aantal peuters dat in aanmerking komt voor de indicatie Gelijke kansen.

Wanneer komen ouders in aanmerking voor indicatie Gelijke Kansen?

Om in aanmerking te komen voor de indicatie Gelijke kansen, moeten ouders tijdens het intakegesprek op de Peutergroep aangeven dat ze gebruikmaken van schuldsanering op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening of de Wet schuldsanering natuurlijke personen.

Voorschoolmaatschappelijk werk

De gemeente subsidieert voorschoolmaatschappelijk werk op de Peutergroepen in heel Rotterdam. Het gaat om locaties van peuter- en kinderopvang mét voorschoolse educatie (ve). Per Peutergroep met voorschoolse educatie (ve) is een ½ uur voorschool maatschappelijk werk per week beschikbaar tot een maximum van 20 uur per jaar (40 weken).

De taken van de voorschoolmaatschappelijk werker zijn het ondersteunen van pedagogisch medewerkers bij:

 • het voeren van gesprekken met ouders
 • het bieden van hulp aan ouders bij lichte opvoedproblemen
 • het volgen van kinderen en tijdig opmerken van problemen
 • zo nodig doorverwijzen naar het wijkteam bij ingewikkelde problemen
 • het meedenken en meehelpen aan bijeenkomsten met een thema
 • Er zijn in totaal 12 aanbieders van voorschoolmaatschappelijk werk verspreid over de stad. De peuter- of kinderopvang locatie kent de voorschoolmaatschappelijk werker en weet bij welke aanbieder hij/zij werkt.

Actueel