Toegekende initiatieven onderwijslab010 2016

Deze onderwijsinitiatieven hebben een bedrag toegekend gekregen van Citylab010.

Maakotheek

Maakotheek helpt scholen en leerlingen om Wetenschap & Techniek zo leuk en uitdagend te maken als het is. De Maakotheek komt naar de scholen toe met een gebalanceerd aanbod van kennis, spullen en onderhoud in een roulerend systeem. Wetenschap- en Techniekonderwijs (W&T) wordt voor jongens én voor meisjes steeds belangrijker. Maakonderwijs en de cycli van onderzoekend & ontwerpend leren bieden leerstof en materialen waarmee spelenderwijs onderzocht kan worden, proefondervindelijk kan worden geleerd en waar ruimte is voor ontwikkeling en experiment. Uit ervaring en onderzoek in het werkveld is gebleken waar de behoeften liggen en hoe daarop kan worden ingespeeld. De kosten voor aanschaf van spullen en lesmaterialen zijn hoog en schoolleiding/leerkrachten zoeken naar kennis, toepassingen en methodes. De Maakotheek komt met een aanbod van kennis, spullen en onderhoud in een roulerend systeem. Uitlenen dus, met begeleiding, lesmateriaal en onderhoud erbij. Hiermee begeleidt en ont zorgt ze de leiding, de leerkrachten en de leerlingen en is er tijd voor onderwijs en plezier. Er kan op een speelse en leerzame manier worden kennisgemaakt met nieuwe apparaten, materialen en methodes.

Contactgegevens:

Suzanne Algra  

06-28764743

suzanne@maakotheek.nl


Mentale veerkracht

Het plan is om mentale veerkracht en welbevinden tot belangrijke pijlers van ons schoolbeleid te maken. Dit doen we middels een innovatieve “whole-school” approach op basis van de wetenschappelijke inzichten uit de Positieve Psychologie, begeleid door dr. R.M.P. van Zundert en drs. Patries Dekkers. Bij een whole-school approach worden zowel de leerlingen als alle teamleden onderwezen in strategieën, vaardigheden en eigenschappen die leiden tot veerkracht en welbevinden. Dit door middel van zowel expliciete training als door het verweven hiervan in de bestaande lesstof, als verdieping van de coaching. Ook de oudercomponent wordt meegenomen in dit traject.

Contactgegevens:

Sairah Struijk

010-4850666

s.struijk@rvcdehef.nl


Debat010

Rotterdamse leerlingen uit verschillende culturen, religies en lagen van de bevolking gaan met elkaar in debat. Leerlingen havo-4 en vwo-5 gaan op drie middagen in een Lagerhuis-format met elkaar in debat over herkenbare, maar gecompliceerde onderwerpen. Er is daarna een finale waarin de beste debaters het tegen elkaar opnemen. Die finale is in de raadszaal van het stadhuis.

Contactgegevens:

Erik Harinck

010-2862942

HRE@gsr.nl


Flippen in Rotterdam

De leerling en docent creëren samen in een theaterlab kunstgeschiedenis instructiefilmpjes voor het voortgezet onderwijs. De meeste kinderen zijn van nature nieuwsgierig en willen actief onderwijs volgen. Met overvolle tassen vol boeken komen leerlingen in het voortgezet onderwijs op school aan. Om vervolgens vaak vanaf het begin van de les lange klassikale, mondelinge instructies te krijgen, waardoor hun actieve energie veelal omslaat in een passieve leerhouding. Hiermee ontstaat een afwachtend schoolklimaat waarbij het beoogde leerrendement vaak te laag is. Waar is die nieuwsgierige en ondernemende leerling gebleven? Wij vinden deze klassikale manier van lesgeven niet meer voldoen. Multimedia is niet meer weg te denken en het onderwijs zal deze dus ook ten faveure van de ontwikkeling van de leerlingen dienen toe te passen. De werkvorm die wij via de telefoon, IPad of computer willen aanbieden, wordt ook wel Flipping the Classroom genoemd. Wij als Theaterhavo/vwo hebben veel expertise in huis binnen de kunstvakken. Ons idee is om kwalitatieve instructiefilmpjes met leerlingen te maken.

Contactgegevens:

Inge van Rossum

06-57581462

i.vanrossum@hofpleinrotterdam.nl


Het adviesbureau

Leerlingen uit de onderbouw van het HAVO/VWO van scholen in Rotterdam gaan werken als onderzoekers en ontwerpers voor echte opdrachtgevers. Een interscolair projectteam van docenten werkt samen om een netwerk van opdrachtgevers tot stand te brengen, opdrachten te werven, opdrachten te redigeren en om bij een opdracht een onderwijstraject uit te zetten. De onderwijstrajecten zijn voorzien van workshops voor leerlingen, contacten met hogescholen of andere instellingen die leerlingen bij het uitvoeren van hun opdracht kunnen ondersteunen en publieke presentaties door leerlingen.

Contactgegevens:

Erik Vos

06-22797816

e.vos@educatief-ontwerpen.nl


Professionele leergemeenschap

Rotterdam is de eerste stad in NL waar docenten ckv en educatoren van culturele instellingen zelf, samen, hun professionalisering gaan versterken. De professionele leergemeenschap ckv wil gezamenlijk en lokaal ckv versterken. Deze leergemeenschap zal een actuele case study in cultuuronderwijs zijn, met als doel het collectief vormgeven en professionaliseren van onderwijs in het algemeen. 16 docenten ckv, van vmbo t/m vwo, en 19 educatoren, van musea t/m dansgezelschap, gaan uitwisselen. De professionele leergemeenschap ckv komt in 2016-2017 zes keer bij elkaar. Tussen de bijeenkomsten in gaan de buddy’s (10 trio’s van 1 docent en 2 educatoren) samen de school en instelling in. Deze praktijkervaringen willen ze delen met andere docenten en educatoren.

Contactgegevens:

Mirjam van Tilburg

010-2680380

m.van.tilburg@kc-r.nl


Samen voor taal

Samen met ouders de (taal)ontwikkeling van kinderen in de plusopvang stimuleren. Een aantrekkelijk, eenvoudig en vooral LEUK programma ontwikkelen waarin samen oefenen en voorbeeld gedrag voorop staan. Op elke locatie Plusopvang (Charlois, Beverwaard, Crooswijk, Zevenkamp en Centrum) komen we tot een programma waarin we samen met ouders actief aan de slag gaan met Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie (VVE). We bieden ouders de mogelijkheid om op de opvang samen met een pedagogisch medeweker én de kinderen te oefenen. Hierdoor zien ouders dat het leuk is om samen met je kind met taal bezig te zijn waardoor zij dit thuis ook gaan doen. Stap voor stap leren, vooral van elkaar, samen werken aan de toekomst van de kinderen. Ouders moeten het vooral LEUK gaan vinden om met taal aan de slag te gaan. Hierdoor krijgen kinderen meer taal aangeboden, wordt de band tussen ouder en kind versterkt en kunnen achterstanden minder worden bij overgang naar de basisschool.Bijkomend voordeel is dat ouders hun netwerk uitbreiden, ruimte hebben om vragen te stellen en actief betrokken raken bij onze kinderopvang.

Contactgegevens:

Anouk Esser

010-4115043

anouk@twinkeltje.info


SKILLS op zuid

SKILLS lessen met individuele coaching zodat de Rotterdam Zuid leerling zijn krachten en talenten beter leert kennen. De jongeren binnen het onderwijs 1 op 1 begeleiden zodat schooluitval en risicogedrag wordt tegengegaan. Twee docenten, ervaren in het onderwijs in Rotterdam, zien dat onderwijs op Zuid een speciale aanpak behoeft. Samen hebben ze het vak SKILLS opgezet. Een vak waarin de leerling leert reflecteren, sociaal gedrag aanleert en iets op een goede manier te bespreken. Dit vak wordt gegeven aan de gehele onderbouw van het VMBO. Maar de SKILLS-lessen alleen blijken niet voldoende. Deze leerlingen hebben 1 op 1 begeleiding nodig zodat ze niet dreigen uit te vallen binnen het onderwijs, maar hun eigen kracht leren kennen en hun talenten ontwikkelen. De coaching komt van de ervaren docenten in het onderwijs. Zij kennen de leerlingen goed en weten uit leservaring wat de leerling kan gebruiken aan sociale SKILLS. De docenten hebben al een band met de leerlingen en kunnen met hun expertise het verschil maken voor de jongeren!

Contactgegevens:

Marloes Bruinsma & Tisa de Jong

06-17140789 / 06-22385385

tdjong@lmc-vo.nl


TalkX het sprekende kind

Kinderen een podium geven om hun belevenissen en bevindingen te leren delen. Volwassenen leren te luisteren naar het verhaal en de stem van het kind. TALKX is voor het Sprekende Kind. We ontwikkelen op de Emmaus een duurzame lesmethodiek TALKX – sprekend kind – voor de groepen 5 t/m 8 en nieuwkomers (tot. 300 leerlingen & 31 culturen) waarbij kinderen leren hun persoonlijke belevingswereld te verwoorden in de vorm van een verhaal, en dit verhaal overdrachtelijk te maken. Kinderen leren hiermee de Nederlandse taal meester te worden; niet alleen functioneel gezien, maar ook emotioneel. Om taal te gebruiken als het krachtige communicatiemiddel dat het is. Niet alleen om afspraken met elkaar te maken, maar vooral ook om elkaar als medemens beter te begrijpen. Kinderen leren hun persoonlijk verhaal te onderzoeken, verbaal en schriftelijk te omschrijven, te presenteren voor klasgenoten, ouders en breder publiek. TALKX – sprekend kind– live EVENT is een Sprekersevent, waar kinderen uit het basisonderwijs hun persoonlijke verhaal vertellen op een podium (500 personen)ter inspiratie van andere basisscholen voor de TALKX. methodiek.

Contactgegevens:

Anke Langmuur

06-83255272

alangmuur@emmaus-rotterdam.nl


Veerkracht010

Onze jongeren van nu, zijn de Rotterdammers van morgen. Samen bouwen wij aan hun veerkracht en zelfredzaamheid Met het programma VEERKRACHT010 wil FYNDER 100 kwetsbare Rotterdamse jongeren blijvend versterken met mentale en fysieke vaardigheden. Door praktische training, een mix van bewezen technieken, onderbouwde methoden en ervaring die wij opgedaan hebben door vallen en opstaan, oorlog en vrede, welvaart en crisis. Onze roots liggen in 010 en wij hebben passie voor het veiligheids-en sociale domein en onze jongeren.

Contactgegevens:

Johan Hoogendijk

06-83212754

johan@fynder.nl


Zuidergymnasium

Het onderwijs beter aan laten sluiten bij de behoeften en de wensen van onze gymnasiumleerlingen uit Rotterdam-Zuid en omstreken. Wij willen onze leerlingen de kans geven om hun talenten te ontplooien in een veilige, uitdagende leeromgeving. Onze leerlingen zijn zo divers dat zij elk een specifieke onderwijsbehoeften hebben. Het onderwijs van het Zuidergymnasium willen wij dan ook meer op maat en op tempo aan laten sluiten bij onze leerlingen. Ons gymnasium gaat nu voor een groot aantal leerlingen te langzaam en is voor veel leerlingen te saai. Onderpresteren kan dan het gevolgd zijn en is een veelvoorkomend probleem onder slimme kinderen. Onze leerlingen hebben vaak ook niet hoeven te leren en hebben leren noch als zinvol, noch als plezierig ervaren en missen belangrijke studievaardigheden. Veel leerlingen worden zich hiervan pas bewust in de bovenbouw van het gymnasium of op de universiteit. Voor hen is een persoonlijk traject voor ontwikkeling van goede studievaardigheden en een positieve studiehouding essentieel om gemotiveerd deel te blijven nemen aan het onderwijs. Ons grote streven is om de (leer)potentie van onze leerlingen veel meer aan te spreken, zodat zij kunnen laten zien wat zij aan talent in zich hebben.

Contactgegevens:

Linda Waals

06-28066651

l.waals@calvijn.nl


Mama Café

Het Mamacafé is een plek waar ouders elkaar kunnen ontmoeten, met elkaar in dialoog kunnen gaan en waar kinderen kunnen spelen. Tegelijkertijd wordt bijdrage geleverd aan opvoedingsondersteuning en ontwikkelingsstimulering. Een Mamacafé heeft als doel om een laagdrempelige ontmoetingsplek te zijn voor kersverse ouders en hun kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. Veel ouders hebben te maken met onzekerheden in de zo belangrijke eerste levensjaren van een kind. Door het samenbrengen van ouders ontstaat er de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen en vriendschap op te bouwen. In een Mamacafé drinkt je samen een kop koffie of thee en deel je ervaringen, maar kun je ook deelnemen aan een workshop, lezing of open spreekuur over een onderwerp dat met kinderen en opvoeden te maken heeft.

Contactgegevens:

Nicole van Cranenburgh

010-2461133

nicole@kinderopvangmundo.nl


Mijn Superpap

De burgerkracht van kinderen die een ouder moeten missen wordt vergroot doordat het sociaal netwerk preventief bewustwording creëert en het onderwerp oppakt met het kind, door middel van het boek 'mijn superpap'! Het boekje ‘mijn superpap’ wordt als preventief agogisch middel ingezet. De productiekosten van het boekje worden gefinancierd vanuit de subsidie van Citylab. Zanne Kortleven zal de boekjes verdelen over de wijkteams, basisscholen en CJG's in Rotterdam. Via deze organisaties zal het bij de doelgroep aankomen. Een jaar na het verdelen van de het boekje zal bij de organisaties gevraagd worden wat de effecten van het hulpmiddel waren. Door de inzet van dit muzisch-agogische middel zal de burgerkracht van kinderen die een ouder moeten missen worden vergroot. Bij het sociaal netwerk zal preventief bewustwording creëert worden.

Contactgegevens:

Zanne Kortleven

06-55775955

zanne.kortleven@live.nl