Toegekende initiatieven Onderwijslab010 2018

Bekijk hier het filmpje over enkele initiatieven van Onderwijslab010

The Next School

In dit plan worden leerlingen in het voortgezet onderwijs (Lyceum Kralingen, Hugo de Groot,Melanchthon Schiebroek, Emmauscollege, Calvijn Business school, Erasmiaans en het Thorbecke) aan het werk gezet door een opdrachtgever. Tijdens dit proces leren ze wat een beroepenveld inhoudt en welke studies naar het beroep kunnen leiden. Ook ervaren ze hoe lesstof in de praktijk terugkomt, hoe ze later in bedrijven in teams zullen werken en hoe technologie in het werk terugkomt. Zo wil The Next School leerlingen helpen om betere studiekeuzes te maken, meer motivatie te krijgen en 21st century skills op te doen.

Innovatief en onderwijstraject luchtvaart voor VMBO   

AeroplaneCruise Rotterdam (ACR) wil Rotterdamse VMBO scholen helpen met het geven van een luchtvaartopdracht zoals die ook in de beroepspraktijk voorkomt. Met deze ervaring kan de VMBO leerling straks een onderbouwde keuze maken om al dan niet een vervolg MBO (techniek) opleiding te gaan volgen. De leerlingen doen kennis op, denken na over hun toekomst (zelfreflectie), en parallel daaraan passen ze die kennis toe in een praktijk opdracht! Er worden diverse stappen doorlopen op school en bij de luchthaven Rotterdam.

STC Livestream community

Livestream community voorziet in de mogelijkheid om op afstand kennis te delen tussen leerlingen/studenten onderling maar ook tussen docenten van diverse onderwijsinstellingen. . Hiervoor is er een speciale ‘denktank’ ontwikkeld van waaruit deze activiteiten plaats kunnen vinden. Op het moment dat een leerling een probleem of vraag aan een derde wil voorleggen, kan deze inloggen op het systeem en op een gewenste locatie een ‘alarm’ laten afgaan. Binnen de STC organisatie zal deze manier van kennis vergaren een wezenlijk onderdeel gaan vormen binnen de lessen van het vak technologie & toepassing door het gebruik van het concept in de opdrachteisen te verwerken.

Versterk je netwerk

De connectie met het bedrijfsleven, bijvoorbeeld door het ervaren van stages is belangrijk voor een succesvolle toekomst. Jongeren uit gebieden met een lage sociaaleconomische status hebben niet minder ambities en aspiraties dan leeftijdsgenootjes, maar missen vaak wel het gereedschap en het netwerk om hun doelen te realiseren. Om een netwerk te kunnen opbouwen blijkt de ervaring met en kennis van het werkveld belangrijk te zijn, evenals, gerelateerde rolmodellen en het hebben van een doel voor de toekomst. De subsidie wordt uitgegeven aan voornamelijk trainingen (pitchen, sollicitatie en Covey) en voorlichting van leerlingen en ouders.

Schoolschaken op alle basisscholen

Onderzoek door diverse instellingen en universiteiten heeft aangetoond dat schaken, en dan vooral op jonge leeftijd, de schoolprestaties ten goede komt voor kinderen uit achterstandswijken een opstap kan zijn naar een hoger onderwijsniveau. In nauwe samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Schaakbond (KNSB) en de Rotterdamse Schaakbond (RSB) worden schaaktrainers opgeleid, zodat zij op de scholen schaaklessen kunnen geven. Studenten van de Erasmus Universiteit en de Hogeschool Rotterdam volgen hiervoor een cursus. De stichting wil de diverse krachten en stakeholders bundelen om zó schoolschaken, net als bijvoorbeeld in Polen, op alle basisscholen op te nemen. De subsidie is voor het opleiden van de studenten. Met de Margriet school wordt een pilot gestart. De Imeldaschool en De Akkers zijn al betrokken bij het plan.

Onderwijs inclusief op de Zalmplaatschool

De Zalmplaatschool wil inclusief onderwijs aanbieden. Leerlingen die al snel laten zien dat ze moeite hebben om te lezen kunnen naar de leeshulp klas. In deze klas kunnen leerlingen direct gebruik maken van intensieve leesondersteuning. Daarnaast wil de school een ‘Opvanggroep gedrag ‘ in de school realiseren zodat kinderen bij overprikkeling of bij gedragsproblemen naar de ‘time out’ klas kunnen. De kennis voor het plan haalt de Zalmplaatschool van een school uit Brielle die al veel ervaring heeft opgedaan en bij het SO of SBO. Deze school is net excellent geworden vanwege hun leeskliniek. Zij hebben hun idee zodanig uitgewerkt dat ook leerlingen uit de omgeving gebruik maken van de leeshulp.

Jeugdgemeenteraad   

De Jeugdgemeenteraad is een voorloper op Young 010. Waar Young 010 zich richt op jongeren in de leeftijd van 13 – 23 jaar, richt de jeugdgemeenteraad zich op kinderen van 10 – 13 jaar. In dit project leren kinderen de kunst van het democratisch samenleven in de indrukwekkende raadszaal van ons stadhuis. De kinderen worden door acteurs met alle egards ontvangen op het stadhuis. De acteurs leggen spelenderwijs, op zeer toegankelijke wijze de procedures en mores van de gemeenteraad uit. In drie of vier partijen presenteren de leerlingen de op school gemaakte plannen voor de wijk/stad. Het wervend kunnen presenteren is een belangrijke vaardigheid zij eveneens op school hebben geoefend. Lesbrieven en een website ondersteunen het programma. Samen met basisschool De Kleine Wereld is een testprogramma gemaakt. Met de subsidie wordt het plan verder ontwikkelt en uitgerold op andere scholen.

De muren hebben oren

Het gevoel van erbij horen begint bij het creëren van een gezamenlijk collectief geheugen, door het delen van persoonlijke verhalen die relevant zijn voor de totstandkoming van de huidige bewonerssamenstelling van Rotterdam. Gedurende het project worden klassen uit ver uiteen liggende (zowel geografisch als sociaal-cultureel) wijken aan elkaar gekoppeld. Zoveel mogelijk familieleden worden van de ene klas geïnterviewd door leerlingen van de gekoppelde klas. Zo leren zij niet alleen elkaar, maar ook elkaars familiegeschiedenis kennen. Door zich deze geschiedenissen eigen te maken ontstaat empathie voor stadsgenoten met een ‘ander’ verhaal. In Rotterdam zijn nu 4 scholen betrokken: Montessorischool Kralingen, De Kleine Wereld, De Pantarijn en Montessorischool Tuinstad.

Zuiderlokaal

Stichting ZuiderLokaal is een initiatief van ouders die geen huiswerkbegeleiding voor hun kinderen kunnen bekostigen. Met het plan bieden zij huiswerkbegeleiding en extra taal- en rekenles aan ruim 120 kinderen, twee avonden per week, anderhalf uur per keer. Samen met de wijk voeren zij het plan uit.

Huiswerkbegeleiding en sport op de Valentijnschool             

Dit project is gericht op het begeleiden en opleiden van ouders en ouderen tot huiswerkbegeleiders van basisschoolleerlingen uit groep 6,7 en 8. Op deze manier kunnen zij de leerlingen van de Valentijnschool begeleiden en helpen met hun huiswerk. De vrijwilligers ondersteunen hun eigen kinderen en kinderen van andere ouders. Uiteindelijk moet dit project in de komende jaren gecontinueerd worden samen met de reeds opgeleide vrijwilligers. Zij starten met bewegen door sport en spel en vervolgens gaan zij aan de slag met huiswerkbegeleiding.

Archiklas- architectuurlessen voor PO kinderen

ArchiKlas komt langs op de midden- en bovenbouw van basisscholen en BSO’s om een reeks architectuurlessen te verzorgen. Een reeks bestaat uit 8 lessen van minimaal 1,5 uur en hanteert een vaststaande volgorde, gebruikelijk voor een ontwerpproces: analyse, schets- en ontwerpfase, experiment- en bouwfase en presentatie. Aan de hand van dit ontwerpproces worden de 21e-eeuwse vaardigheden zoals kritisch en creatief denken, samenwerken en communiceren, informatie verwerken, problemen oplossen en reflecteren aangeleerd. Ook wordt kennisgemaakt met ontwerpbeginselen als schetsen, tekenen op schaal, het maken van een constructie, perspectiefleer en het bouwen van een maquette. Aan het eind van elk thema presenteren de leerlingen hun proces en eindproduct, waarbij de eindproducten samen een groter geheel vormen. Meerdere scholen zijn betrokken bij het plan.

Educatieve ondersteuning en sport in Rotterdam Noord  

Sportschool010 verzamelt  met leerlingen bij het Huis van de Wijk. Vervolgens gaan de leerlingen 45 minuten sporten om alle indrukken van de dag er af te gooien en te activeren. Daarna gaan de leerlingen 60 minuten super-geconcentreerd leren!

(De schoolbel gaat, de meeste kinderen vliegen de school uit en rennen direct naar huis. Maar niet iedereen rent naar huis, Bilal en zijn vrienden rennen naar het Huis van de wijk de Mozaïek. Bilal:'Meester, vandaag gingen we toch weer trefbal doen met die dikke matten? En kunt u mij helpen met de tafels boven de 10?' Meester Mark antwoordt rustig: 'vandaag gaan we weer met de dikke matten trefbal spelen en had jij niet ook nog een spreekbeurt die je moest maken?'

Zomaar een gesprekje tussen meester Mark en leerling Bilal. Iedere week weer is Bilal samen met zijn zusje aanwezig bij de les. Ook het contact met zijn vader is goed en hij komt dan ook regelmatig langs om te vragen hoe het gaat met de begeleiding).

De subsidie gaat naar de begeleiding voor de opstart van het plan.

De verticale groep

In klassen, homogene groepen met kinderen van dezelfde leeftijd wordt ‘als vanzelf’ gepest. Kinderen willen zich onderscheiden, er ontstaat een strijd om de hiërarchie. Dit richt zich vaak op kinderen die net even anders zijn. In groepen met kinderen van verschillende leeftijden, blijkt dit niet het geval. Er is namelijk al veel verschil en kinderen voelen niet meer de noodzaak om zich te onderscheiden. Met dit plan krijgt elk kind van groep 3 tot en met 8  naast de gebruikelijke horizontale groep op school, ook een plek in zijn eigen verticale groep. De subsidie is voor de opstart en begeleiding van de verticale groepen in een pilot.

010 Klaar voor de toekomst

Computerwetenschap is belangrijk voor de toekomst. Scholen zijn vanaf 2020 verplicht om leerlingen op dat gebied onderwijs te geven. Scholen ontbreekt het vaak aan kennis, tijd of geld om hierin te voorzien. Klaar voor de toekomst wil scholen helpen met het opzetten van een eigen robotclub. Uit onderzoek blijkt het een ideaal middel te zijn om leerlingen spelenderwijs bezig te laten zijn met de toekomst. Robotjes maken is namelijk ontzettend leuk en bijzonder leerzaam.

Hiervoor is methode ontwikkelt: de Roboclub. Met het Grafisch Lyceum wil de planmaker een toekomstbestendig ontwerp maken. De Agnesschool, de Pijler, de Wissel, de Akker, en de nieuwe haven zijn betrokken bij het plan.

Spelactiviteiten voor hoogbegaafde kinderen

In het Buurtsteunpunt Beverwaard komen wekelijks tussen de 20 en 30 kinderen bij elkaar om uitdagende spellen te spelen. Leerlingen van de regenboog, uit Beverwaard en IJsselmonde nemen deel aan de spelen. Deze kinderen hebben een mogelijke ontwikkelingsvoorsprong of zijn mogelijk (hoog) begaafd. De subsidie is voor ontwikkeling en begeleiding van de spellen.

Floating Farm

Minke van Wingerden, Floating Farm Rotterdam BV (zie www.floatingfarm.nl). Floating Farm (FF) wordt een drijvend melkveebedrijf in de Merwe4Haven te Rotterdam waar op duurzame, circulaire en diervriendelijke manier zuivel geproduceerd en verwerkt gaat worden. Met het plan wil FF educatie bieden over veeteelt, een gezond voedingspatroon, duurzaamheid, innovatie en circulariteit. De toekomstige educatie kan kostendekkend gegeven worden en is beschikbaar voor alle basisscholen en kinderdagverblijven in de regio Rotterdam. De subsidie is vooral voor de ontwikkeling van het educatieprogramma. In het vooronderzoek zijn diverse scholen bevraagd naar hun ideeën over het educatieprogramma.

IMC Basis Rotterdam

IMC Basis brengt aanvullend onderwijs in de klas aan leerlingen van groep 7 & 8 van de basisschool. Vakken als Journalistiek, Recht, Wetenschap, Beeldende Kunst, Horeca, Archeologie, Geneeskunde, Podiumkunst, Politiek. Bevlogen beroepsprofessionals laten leerlingen nú ervaren hoe later eruit kan zien. De komende 3 jaar wil IMC Basis gaan opschalen van 1 (de Talmaschool) naar 5 scholen in Rotterdam. Op een aantal voorbeeldscholen kan het IMC Basis concept verder worden uitgerold. De voorbeeldscholen dienen tevens als expertisecentrum voor IMC Basis en zullen bijdragen als inspiratiebron voor anderen.

Fawaka naschools ondernemen

Peuter & Co heeft de overtuiging dat bestrijden van ontwikkelingsachterstand van kinderen in de allereerste plaats tot doel moet hebben hen te helpen hun talenten te ontdekken.

Met het plan laten zij Rotterdamse basisschoolkinderen ( De Globetrotter aan het Afrikaanderplein en De Klaver) kennis maken met duurzaam ondernemerschap als onderdeel van een naschools activiteitenaanbod. Leerlingen zetten zelf bedrijfjes op en maken kennis met alle aspecten van duurzaam ondernemerschap.

Kies je koers

Kies je Koers is een online tool die studenten helpt om te gaan met thema’s die zij tegenkomen bij hun weg naar volwassenheid zoals huisvesting, gezondheid, relaties, werk, verzekeringen, aanvragen studiefinanciering.De tool kan gebruikt worden na het doorlopen van een e-learning programma met behulp van een e-coach. Dit kan individueel of in een groep, al naar gelang niveau en behoefte.Met de subsidie wordt een pilot gedraaid op de entree opleiding van Albeda. Hier zijn zowel docenten, de coördinator en studenten bij betrokken.