Toekomstbestendig voortgezet onderwijs in Rotterdam-Noord

Met verbreding van het onderwijsaanbod en de vernieuwing van huisvesting heeft het voortgezet onderwijs in Rotterdam-Noord afgelopen jaren al flinke stappen gezet. Toch is het onderwijs in Rotterdam-Noord nog niet klaar voor de toekomst. De schoolbesturen* en de gemeente Rotterdam hebben daarom de handen ineengeslagen en samen een plan ontwikkeld waarmee het onderwijs in Noord wel toekomstbestendig wordt. Dit plan is opgenomen in het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO) 2021-2026.

In 2018 maakten de schoolbesturen al afspraken over het voortgezet onderwijs op Rotterdam-Zuid. Nu deze ook voor Noord zijn gemaakt, betekent dat er straks een goed en gevarieerd onderwijsaanbod is in heel Rotterdam.

Het voortgezet onderwijs in Noord is straks klaar voor de toekomst door:

 • kansengelijkheid te verbeteren;
 • leerlingen beter voor te bereiden op de toekomst
 • onderwijsgeld effectiever te besteden o.a. op het gebied van huisvesting en de samenwerken tussen de scholen verbeteren

Om bovenstaande doelen te bereiken hebben de gemeente en de schoolbesturen afspraken gemaakt. We lichten er een aantal uit.

Kansengelijkheid verbeteren door:

Toepassen van dezelfde normen

 • De overstapnormen naar een ander schoolniveau (bijvoorbeeld van mavo naar havo) zijn bij elke school hetzelfde. Dit wordt wettelijk geregeld in het doorstroomrecht voor vmbo TL-havo en havo-vwo.
 • Leerlingen worden beter voorbereid op de overstap naar een ander schoolniveau.
 • Wanneer een leerling overstapt naar een andere school dan neemt de nieuwe school het bevorderingsbesluit van de vorige school over.
 • De doorstroommogelijkheden tussen voortgezet onderwijs en voorgezet speciaal onderwijs worden verbeterd.

Tegengaan van segregatie

 • Scholenbesturen hebben afspraken gemaakt over burgerschap in het Rotterdamse manifest burgerschap. Daarin staat onder andere dat school een veilige oefenplaats is voor kinderen en dat er ruimte is voor verschillende meningen.
 • Ontmoetingen tussen leerlingen met verschillende achtergronden worden gestimuleerd en gefaciliteerd.
 • Elk kind is welkom op zijn of haar favoriete school. De hoogte van de ouderbijdrage mag daarin geen drempel zijn.

Leerlingen beter voorbereiden op de toekomst door:  

Een breder en gevarieerder onderwijsaanbod, dat is afgestemd op de behoeften van de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld meer techniek en ICT:

Alle vmbo’s, mbo’s en het bedrijfsleven gaan samenwerken om het techniekonderwijs in Rotterdam-Noord te vernieuwen en te verbeteren door:

 • het aantal techniek- en ICT-profielen uit te breiden, bijvoorbeeld met het profiel bouwen, wonen en interieur;
 • het imago van techniek te verbeteren;
 • de techniekfaciliteiten te verbeteren. Er komen zogenoemde techniekcentra in Noord. Deze centra zijn toegankelijk voor alle vo- en po-leerlingen. Ook mavo, havo en vwo-scholen worden hierbij betrokken;
 • de schoolbesturen CVO en STC-Group onderzoeken de mogelijkheden om een Haven/Technieklyceum in Noord te starten;voldoende bekwame docenten aan te trekken en professionaliseren.

Al deze afspraken staan in het Regioplan Sterk Techniek Onderwijs Rotterdam-Noord.

Onderwijsgeld effectiever besteden en samenwerking tussen scholen verbeteren door:

Gezamenlijke werving nieuwe leerlingen
De scholen gaan, in samenwerking met de basisscholen, gezamenlijk werven. Dat betekent dat er afspraken worden gemaakt over scholenmarkten en open dagen voor leerlingen en ouders. Hiermee besparen de scholen tijd en geld. Bovendien zorgt de gezamenlijke werving ervoor dat het totale scholenaanbod duidelijker wordt voor leerlingen en ouders, zodat ze makkelijker een school kunnen kiezen. Daarnaast staat het brugklasaanbod van elke school ook op hun website.

Afspraken huisvesting
De huisvestingsprojecten in Noord zijn opgenomen in het Integraal Huisvestings Plan Onderwijs (IHP 2020-2023). Daarnaast krijgen scholen, die de afgelopen jaren meer aanmeldingen van leerlingen hadden dan er plaats was, meer ruimte. Dit zijn onder andere het Laurens Lyceum, Montessori Lyceum en Rudolf Steiner College.

Maximum aantal leerlingen
De gemeente en de schoolbesturen hebben afspraken gemaakt over het maximaal aantal leerlingen op de scholen. Het aantal leerlingen is mede bepaald op basis van de verwachte leerlingenaantallen. Dit noemen we leerlingenprognoses. Deze prognoses laten zien dat het totaal aantal leerlingen de komende jaren nauwelijks stijgt. Door afspraken over het maximum aantal leerlingen blijven alle scholen stabiel in omvang en wordt voorkomen dat er tijdelijke huisvesting moet komen.

Nieuwe initiatieven
Scholen werken zo veel mogelijk samen aan nieuwe initiatieven voor het onderwijs. Door het bundelen van de krachten kunnen scholen samen meer bereiken dan alleen.

Planning
De afspraken zijn gemaakt voor een periode van tien jaar. De schoolbesturen en de scholen starten nu met de uitvoering van deze afspraken.

*Schoolbesturen
CVO, STC-Group, De Wartburg, LMC Rotterdam, EBVO de Passie, Stichting BOOR, Katholiek Voortgezet Onderwijs Rotterdam, Stichting Islamitisch Voortgezet Onderwijs Rijnmond, Vereniging Gereformeerd Voortgezet Onderwijs Westelijk Nederland, Montessori Lyceum Rotterdam, Grafisch Lyceum Rotterdam, RK Voorbereidend Hoger en Midden Onderwijs, Vrije Scholen Zuidwest Nederland

Overzicht voorgezet onderwijs scholen Rotterdam-Noord