Administratief medeweker

 • Je registreert, distribueert en behandelt ingekomen en uitgaande post en e-mail;
 • Je regelt het administratieve deel van de aanmeldingen;
 • Je neemt de telefoon aan;
 • Je houdt het verzuim bij en stuurt daarin de mentoren aan;
 • Je verwerkt administratieve gegevens op formulieren en stelt periodieke overzichten op;
 • Je doet op basis van inhoudelijke aanwijzingen schriftelijke mededelingen en/of vraagt informatie op en je draagt zorg voor juiste doorverwijzing van een informatieaanvraag;
 • Je verstrekt mondeling (telefonisch) algemene informatie over de onderwijsorganisatie aan ouders/verzorgers, verwijzers en andere interne en externe relaties;
 • Je verstrekt informatie over administratieve regelingen en procedures aan ouders/verzorgers, verwijzers en andere interne en externe relaties;
 • Je houdt de voor het beroep vereiste bekwaamheden op peil en breidt deze zo nodig uit;
 • Je neemt deel aan teamvergaderingen, scholings- en ontwikkelingsactiviteiten;
 • Je notuleert de teamvergaderingen;
 • Je maakt en verwerkt de notulen van het cvb overleg en van de vergaderingen;
 • Je signaleert knelpunten t.a.v. de kwaliteit en voortgang van de werkzaamheden bij de directeur.