Direct naar content

Leerkracht groep 4-5

De Piloot

Leerkacht groep 4-5

De Piloot is een cluster 4 school en biedt onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar met psychiatrische en/of gedragsproblematiek. De locatie beschikt over 450 lesplaatsen. De Piloot biedt vanuit kennis en ervaring speciaal onderwijs aan leerlingen met internaliserende en externaliserende gedragsproblemen en/of psychiatrische problematiek.

Rekening houdend met de stimulerende en belemmerende factoren van de leerling wordt een positieve bijdrage geleverd aan de groei en ontwikkeling van de leerling. De school heeft een duidelijk sociaal en gestructureerd klimaat waarbinnen de leerling zich veilig en thuis kan voelen om op een positieve manier zich verder te ontwikkelen.

De Piloot heeft kleine groepen van maximaal 14 kinderen, de groepsleiding bestaat uit een leerkracht en in de meeste groepen een onderwijsassistent. Er is op De Piloot een groot aantal gespecialiseerde medewerkers aanwezig zoals; orthopedagogen, logopedisten, maatschappelijk werker, vakleerkrachten gymnastiek, handvaardigheid en koken

Het onderwijs:

Het onderwijsbeleid

Alle leerlingen van De Piloot hebben hun eigen, persoonlijke problematiek. Dit vraagt van alle medewerkers een speciale basishouding:

 • Begrip voor het soms ongrijpbare gedrag van de leerling
 • Vertrouwen hebben in een positieve ontwikkeling van ieder kind
 • Positief benaderen van de leerlingen
 • Kunnen variëren in didactische en pedagogische werkwijzen

Eén van de basisvoorwaarden voor elke leerling om zich te kunnen ontwikkelen is een gevoel van veiligheid. Door hun complexe problematiek hebben veel kinderen dit gevoel van veiligheid verloren. De Piloot realiseert een klimaat waarin angsten en onzekerheden bij kinderen zoveel mogelijk kunnen worden overwonnen, waarbinnen een klimaat van veiligheid en acceptatie ontstaat, kinderen (weer) durven nieuwsgierig te zijn en de wereld te onderzoeken en leren om op positieve wijze contacten met anderen aan te gaan. Bewust streven we het opdoen van succeservaringen na. De ontwikkeling van sociale vaardigheden is een vast onderdeel van het programma. Acceptatie van het kind en begrip voor de manier waarop een stoornis zich kan uiten, blijkt uit de manier waarop we de leerlingen benaderen en hen helpen zich te ontwikkelen.

Afdeling beschrijving

De Piloot werkt met twee onderwijsafdelingen te weten;

 • Internaliserende afdeling
 • Externaliserende afdeling

Het verschil tussen de beide afdelingen is met name de doelgroep leerlingen.

Binnen de internaliserende afdeling bestaat de doelgroep voornamelijk uit leerlingen met een stoornis binnen het autisme spectrum, angststoornissen of een combinatie hiervan.

Binnen de externaliserende afdeling zijn met name de leerlingen met een gedragsstoornis zoals ODD, hechtingsstoornis, ADHD of een combinatie hiervan gehuisvest.

Waarden

Onze missie

De Piloot biedt Kwalitatief, Uitdagend, Stimulerend onderwijs aan leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Wij hanteren de kerndoelen voor het regulier onderwijs als uitgangspunt

Dit betekent dat wij:

 • nauwkeurig volgen, observeren en krachtig handelen.
 • zorgen voor duidelijkheid in ruimte, activiteit, interactie en tijd d.m.v. onze basisaanpak vanuit de methode Wijzer Onderwijs.
 • samenwerken met leerling, ouder(s) en ketenpartners.
 • een veilige leeromgeving bieden waarin de leerling zich optimaal kan ontwikkelen, door adaptief onderwijs te bieden.

Ons Motto

De Piloot brengt je verder!

Doelstellingen:

De doelstelling van de Piloot is makkelijk te benoemen maar soms een uitdaging om uit te voeren. Voor onze leerlingen willen wij een school zijn waarin zij zichzelf kunnen zijn, kunnen leren op een manier die rekening houdt met de ondersteuningsbehoeften, maar altijd uitgaat van de mogelijkheden.

Ons leukste

Het leukste aan De Piloot zijn uiteraard onze leerlingen! En als bonus krijg je er ook een gemotiveerd team bij wat houdt van een uitdaging.

Meer informatie:

 • De Piloot hanteert een continurooster. De leerlingen gaan elke dag van 8:30 14:00 naar school.
 • De werktijden van het personeel zijn: 08:00 uur 16:30 uur.

Locatiegegevens:

De locatiegegevens per locatie behorend bij de school

Locatienaam: SO de Piloot

 • Internaliserende afdeling onderbouw, groep 1 t/m 3
 • Internaliserende afdeling middenbouw: groep 4 & 5
 • Internaliserende afdeling bovenbouw: groep 6 t/m 8
 • Externaliserende afdeling: groep 2 t/m 8

Bezoekadres: Nieuwe Ommoordseweg 30

Telefoonnummer locatie: 010-4205314

Indien van toepassing de onderwijsniveaus:

 • Praktijkonderwijs en lager dan PRO
 • VMBO BB / KB VMBO TL
 • HAVO/ VWO

Meer informatie over De Piloot vind je op www.depiloot.nl

De vacature

Voor de onderbouw zijn we op zoek naar een leerkracht voor groep 4-5. Het betreft een fulltimebaan, maar ook met 2 parttimers kunnen wij de vacature vullen. Van technisch lezen, schrijven en rekenen tot handvaardigheid, samen met een ervaren onderwijsassistent verzorg jij het onderwijs aan deze groep.

Hoe verder?

Zie jij aansluiting met ons verhaal? Enthousiast of nieuwsgierig geworden? Leuk! Voor informatie en vragen over de school, kan je contact opnemen met Inge van Aarsen (afdelingsleider) via telefoonnummer 06-24272982

Gerelateerde artikelen