Verantwoordelijkheid scholen

Alle kinderen die in Nederland wonen of hier lang verblijven, zijn vanaf hun vijfde jaar leerplichtig: ze moeten verplicht naar school. De volledige leerplicht eindigt aan het eind van het schooljaar waarin een jongere zestien jaar wordt. Daarna geldt de kwalificatieplicht. Dit betekent dat jongeren tot hun achttiende jaar verplicht zijn onderwijs te volgen als ze nog geen startkwalificatie hebben. Een startkwalificatie is een havo- vwo-diploma of een diploma van het mbo op niveau 2,3 of 4.


Wat scholen doen
Scholen doen er alles aan om te zorgen voor goed onderwijs, een veilige en prettige leeromgeving en een goed verzuimbeleid. Daarnaast zijn scholen verplicht om:

  • leerlingen in te schrijven en bij vertrek weer uit te schrijven en dit door te geven aan Leerplicht Rotterdam;

  • ongeoorloofd verzuim of een twijfelachtige ziekmelding door te geven bij Leerplicht Rotterdam. Een leerplichtambtenaar kan dan overgaan tot handhaving;

  • een leerling aan te melden bij Leerplicht Rotterdam als de leerling zonder startkwalificatie de school verlaat.

    Scholen die zich niet aan de leerplichtwet houden, kunnen net als ouders en jongeren, een proces verbaal krijgen.