Verbeteren aansluiting onderwijs, preventie en jeugdhulp

Voor betere aansluiting tussen onderwijs, preventie en jeugdhulp gaat de gemeente:

 • Intensievere samenwerking en stimuleringsbudget
  Verschillende wethouders met raakvlakken op het gebied van onderwijs, preventie en jeugdhulp gaan nauwer samenwerken en stellen een stimuleringsbudget beschikbaar voor deze samenwerking. Er zijn ook kansen binnen sport- en cultuuronderwijs om preventief bij te dragen. Sport bevordert aantoonbaar de fysieke en mentale gezondheid van leerlingen, terwijl cultuuronderwijs een platform biedt om moeilijke maatschappelijke thema’s op een open, veilige en creatieve manier te bespreken. Zowel sport- als cultuuractiviteiten kunnen bijdragen aan een gevoel van zingeving en passie, wat positief is voor het zelfvertrouwen en de eigenwaarde van de leerlingen.
 • Druk op jeugdhulp verminderen
  De gemeente wil de groeiende druk vanuit het onderwijs op jeugdhulp verminderen door te blijven investeren in ondersteuningsstructuren voor kinderen en jongeren, naast de onderwijsondersteuning vanuit scholen en samenwerkingsverbanden. Bijvoorbeeld door de inzet van schoolzorgteams in het primair onderwijs. Er wordt ook een taskforce opgezet samen met de samenwerkingsverbanden en schoolbesturen om een beter dekkend onderwijsaanbod in de stad te realiseren. Het doel is om effectieve ondersteuning en hulp eerder en dichtbij het onderwijs te organiseren, zodat passend en toegankelijk onderwijs voor alle kinderen en jongeren beschikbaar is.
 • Inclusiever en gespecialiseerd onderwijs
  De expertise van het gespecialiseerd onderwijs kan breder worden ingezet in andere onderwijssectoren. De gemeente wil de uitwisseling van deze expertise en kennisdeling over inclusiever onderwijs stimuleren.
 • Passend aanbod van onderwijs en zorg
  De gemeente en het onderwijs evalueren samen voor welke kinderen inclusief onderwijs mogelijk is en voor welke kinderen speciaal onderwijs passender blijft. Voor kinderen die (tijdelijk) uitvallen of extra ondersteuning nodig hebben, werkt de gemeente samen met het onderwijs om een (zwaardere) combinatie van onderwijs en zorg te realiseren. Dit gebeurt via de taskforce thuiszitters of via ontwikkelgerichte dagprogramma’s, zodat ook deze kinderen uiteindelijk weer kunnen doorstromen naar het onderwijs of de arbeidsmarkt.
 • Afstemmen aanbod preventie en hulp
  Het onderwijs draagt de verantwoordelijkheid voor solide basisondersteuning, extra ondersteuning en een positief pedagogisch klimaat. In zo’n klimaat kunnen leerlingen en studenten groeien, staan ze open voor leren en hebben ze de mentale ruimte om zich te ontwikkelen. Een nauwe samenwerking tussen de gemeente, externe partners en het onderwijsveld is essentieel om deze leerruimte te creëren. Het is cruciaal dat professionals duidelijke rollen hebben en effectief samenwerken. De gemeente faciliteert deze gesprekken om de vereiste duidelijkheid te waarborgen.
 • Innovatieklassen, huisvesting en hulp- en zorgaanbod mbo en hoger onderwijs
  Samen met het onderwijsveld streeft de gemeente ernaar de kennis van gespecialiseerd en passend onderwijs breder te verspreiden in de stad. Dit is nodig om het regulier onderwijs te helpen voldoen aan de hulpvragen van kinderen en jongeren met ondersteuningsbehoeften. Dit wordt bereikt door innovatieklassen te stimuleren en in te zetten op inclusievere onderwijshuisvesting, zodat alle kinderen, ongeacht hun ondersteuningsbehoeften, in hun eigen wijk naar school kunnen gaan. De gemeente werkt samen met schoolbesturen en samenwerkingsverbanden aan een blauwdruk voor het ideale Rotterdamse schoolgebouw, met aandacht voor inclusief onderwijs, duurzaamheid en groene/blauwe schoolpleinen. Tenslotte wordt de huidige inzet op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), jeugdhulp en welzijn voor het MBO en hoger onderwijs geëvalueerd om de effectiviteit ervan te beoordelen en te bepalen of een andere organisatie van middelen nodig is.
 • Budgetten en inzet op vroegtijdige schoolverlaters
  Als gemeente staan wij niet alleen voor deze opgave. We werken nauw samen met de samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Ook zijn maatregelen van het Rijk nodig om inclusiever onderwijs mogelijk te maken, budgetten van onderwijs en jeugdhulp te kunnen combineren en om ruimte te creëren in de wet. Ook is een stevigere samenwerking tussen het onderwijsveld en (jeugd)hulppartners nodig. Wij werken samen met de andere G4-steden om het standpunt van een betere samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp duidelijk te maken richting de rijksoverheid. Ook willen wij het Rotterdamse geluid laten horen in de lobby rondom voortijdige schoolverlaters. Mbo-studenten vallen vaak tussen wal en schip wanneer het aankomt op tijdige zorg of ondersteuning. Hierdoor worden ze te vaak voortijdige schoolverlater. Dit had kunnen worden voorkomen door een goede samenwerking tussen mbo-instellingen en voorzieningen.