Verhogen onderwijskwaliteit

De gemeente zet zich in om de onderwijskwaliteit op alle scholen en instellingen in Rotterdam te verhogen met:

 • Rotterdams kwaliteitskader voorschoolse educatie
  Voor de voorschoolse educatie geldt dat de sector moet voldoen aan landelijk vastgestelde, wettelijke kwaliteitseisen. De inspectie ziet daarop toe. Daarnaast heeft de gemeente in samenspraak met de kinderopvangorganisaties die voorschoolse educatie in Rotterdam uitvoeren, een Rotterdams kwaliteitskader waarin de kwaliteitseisen zijn uitgewerkt.
 • Kwaliteitsbudget taal, lezen en rekenen
  Zowel gemeente als schoolbesturen streven hetzelfde doel na: het aanbieden van goed onderwijs. De scholen hebben zelf het beste zicht op wat nodig is om de onderwijskwaliteit op hun eigen school te garanderen. Daarom geeft de gemeente in het NROB ruimte voor kwaliteitsverbetering door scholen zelf: het kwaliteitsbudget. Dit budget is beschikbaar voor alle scholen van po en vo. Het kan besteed worden aan activiteiten, gericht op het verbeteren van taalvaardigheid, leesniveau en rekenvaardigheid. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van tutoren.
 • Maatwerk
  Onderwijskwaliteit vertaalt zich ook in het leveren van maatwerk. Van een speciaal onderwijsaanbod voor hoogbegaafden tot lesaanbod van het gespecialiseerd onderwijs voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte. Nieuwkomersleerlingen worden opgevangen in de schakelklassen binnen de zogenaamde expertisescholen, waar leerlingen traumasensitief taalonderwijs volgen opdat zij door kunnen stromen naar het reguliere po of vo.

  Expertisescholen in het po kunnen voor hun schakelklassen gemeentelijke subsidie aanvragen. Voor nieuwkomers in het Nederlandse onderwijssysteem zijn er speciale opvangklassen waarbij leerlingen met een taalrijk programma voorbereid worden om te kunnen instromen in het regulieren po en vo. De inzet bij het maatwerk is om deze zoveel mogelijk op wetenschappelijke inzichten te baseren, doorlopend te monitoren en de kennis hierover te delen.

  Het nieuwkomersonderwijs kenmerkt zich door grote fluctuaties in leerlingaantallen die mede bepaald worden door internationale ontwikkelingen. Om deze fluctuerende instroom op te kunnen blijven vangen werken gemeente en onderwijs aan een meer passend en robuust nieuwkomersonderwijsstelsel, opdat alle nieuwkomerskinderen die geen Nederlands spreken in een veilige omgeving intensief taalonderwijs kunnen volgen.
 • Educatief partnerschap
  Binnen educatief partnerschap ondersteunen ouders en de school elkaar en proberen ze hun bijdragen zo veel mogelijk op elkaar af te stemmen. Vanuit het NROB stelt de gemeente budget beschikbaar aan po- en vo- scholen die aan voorwaarden voldoen om het educatief partnerschap tussen ouders en school te vergroten.
 • Doorgaande leerlijn Peutergroep naar groep 1 en 2
  Opbrengsten van voorschoolse educatie op de Peutergroep moeten aansluiten en uitgebouwd worden in de vroegschool (groep 1 en 2 van het basisonderwijs). De gemeente heeft hierover afspraken gemaakt met  schoolbesturen, FOKOR (Vereniging voor samenwerkende schoolbesturen voor (speciaal) basis- en (speciaal) voortgezet onderwijs in Rotterdam), en Passend Primair Onderwijs (PPO) Rotterdam.
 • Overstap po naar vo en vo naar vervolgopleiding
  Met de schoolbesturen po en vo, FOKOR en de samenwerkingsverbanden PPO Rotterdam en Koers VO werkt de gemeente in het NROB verder aan een goede aansluiting tussen po en vo, en de aansluiting van vo naar een vervolgopleiding of naar de arbeidsmarkt. Bij de overstap van po naar vo blijft de gemeente streven naar een passend advies en een passende school voor iedere Rotterdamse leerling. Om dit mogelijk te maken faciliteert de gemeente het proces waarbij po- en vo-besturen gezamenlijk optrekken. Daarnaast informeert de gemeente ouders en leerlingen over de overstap van po naar vo.
 • Goede opleidingskeuze
  Goed onderwijs en goede begeleiding bij opleidingskeuze in het vo zijn belangrijk voor een succesvolle overstap van jonge mensen naar het mbo, hbo en universiteit. En later voor een goede start op de arbeidsmarkt.

  De gemeente Rotterdam vindt het belangrijk dat Rotterdamse jongeren een opleidingskeuze kunnen maken die past bij hun talenten en mogelijkheden én die een goed toekomstperspectief op de arbeidsmarkt biedt. Daarvoor is nodig dat de jongeren het brede palet aan opleidingen en opleidingssectoren kennen en weten wat de mogelijkheden en de toekomstkansen van opleidingen zijn. De gemeente werkt samen met diverse partners om deze doelstelling te realiseren, inclusief de ondersteuning van relevante programma’s.
 • Goede aansluiting arbeidsmarkt De onderwijsinstellingen hebben de belangrijke opdracht om de overstap naar vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt te verbeteren. Als gemeente zetten we in samenwerking met de onderwijsinstellingen en bedrijven in op het verder stimuleren van een juiste en weloverwogen studiekeuze die aansluit op de arbeidsmarkt, zoals een opleiding in de techniek, de zorg, IT, onderwijs en de haven. Elke Rotterdamse jongere moet de kans krijgen zijn of haar potentieel ten volste te benutten, zodat hij of zij na de opleiding een goede start maakt op de arbeidsmarkt.