Werkbezoek wethouders onderstreept belang schoolzorgteams

Sinds begin dit jaar zijn op zes basisscholen in Rotterdam schoolzorgteams actief. Om het belang hiervan te onderstrepen, bezochten onderwijswethouder Kasmi en zorgwethouder Eskes basisschool De Sleutel, waar zij spraken met directeur Theo Bosgieter, schoolmaatschappelijk werker Marjolein Benschop en wijkteammedewerker Lucienne Schulte.

In een schoolzorgteam werken een wijkteammedewerker, schoolmaatschappelijk werker, intern begeleider en contactpersoon van het samenwerkingsverband (PPO) samen. De school stuurt dit team aan. Schoolmaatschappelijk werker Marjolein Benschop: ‘Door fysiek bij elkaar te zitten. Kunnen we makkelijker afstemmen en bedenken we vanuit onze verschillende invalshoeken en expertises betere oplossingen voor leerlingen die hulp nodig hebben. Bijvoorbeeld hoe regelen we vervoer voor een kind dat naar speltherapie moet. Of hoe zorgen we dat deze leerling niet thuis komt te zitten? Bij leerlingen, waar het wijkteam al berokken is (vanuit het gezin) kan informatie vanuit die betrokkenheid zinvol zijn voor het vinden van de best passende oplossing voor een leerling. Als we bijvoorbeeld weten dat ouders bepaalde verwachtingen hebben van school of dat zij de Nederlandse taal niet beheersen, weten we beter wat nodig is in de hulp voor leerling en gezin. Dat vergroot het vertrouwen van ouders in de hulp die school en gemeente bieden.’

NPO

De coronacrisis heeft veel impact op het (basis)onderwijs. Scholen en gemeente krijgen geld vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) om achterstanden aan te pakken en leerlingen op sociaal-emotioneel gebied extra te ondersteunen. In Rotterdam hebben schoolbesturen, gemeente, samenwerkingsverband PPO en NPRZ een raamovereenkomst gesloten met afspraken over het verstevigen van de zorgstructuur op basisscholen met zogenoemde schoolzorgteams. Er is onder andere afgesproken om wijkteammedewerkers op kwetsbare basisscholen te laten werken om de hulpverlening vanuit het wijkteam sneller en praktischer te regelen voor leerlingen en gezinnen. Tegelijk wordt de inzet van de schoolmaatschappelijk werker uitgebreid, zodat er meer tijd is voor preventieve en laagdrempelige hulp. Daarnaast besteden scholen extra aandacht aan het vergroten van de sociaal-emotionele weerbaarheid van leerlingen. Het is de bedoeling dat eind oktober 45 schoolzorgteams actief zijn. Uiteindelijk zullen op 110 scholen schoolzorgteams aanwezig zijn.