Rotterdam-Zuid gaat vooruit

De schoolresultaten op Rotterdam-Zuid stijgen langzaam en het aantal mensen op Zuid met een baan groeit. Steeds meer huidige bewoners blijven op Zuid wonen, ook als ze het sociaal-economisch beter hebben. Dat blijkt uit cijfers van het voortgangsrapportage 2022 van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ).  

Rotterdam-Zuid heeft de stijgende lijn van voor de coronacisis weer te pakken. Maar het is op verschillende onderdelen nog niet op het oude niveau. Zo blijkt uit de jaarlijkse monitor waarmee de NPRZ-doelen meet. Met 24 van de 31 van deze zogenoemde indicatoren uit de jaarlijkse monitor zit het NPRZ op of boven schema. Partners geven tegelijkertijd aan dat er flink gas bij moet de komende jaren. In het nieuwe Uitvoeringsplan 2023-2027 zijn extra acties afgesproken.

Onderwijs
Het aantal leerlingen met een havo- en vwo-diploma is in 2022 toegenomen. Ook is het aantal leerlingen dat in het voortgezet onderwijs terugvalt in onderwijsniveau verder afgenomen. Verder zijn er meer jongeren die een mbo-opleiding op niveau 3 en 4 volgen en afronden.

In het basisonderwijs is er een positieve ontwikkeling in de cijfers voor fundamenteel en streefniveau. Het fundamentele niveau is het niveau voor taal, lezen en rekenen dat alle leerlingen aan het einde van de basisschool zouden moeten beheersen. Basisscholen streven ernaar dat zoveel mogelijk leerlingen een hoger niveau halen voor taal en rekenen.

Ondanks betere cijfers op taal- en rekenniveau, stijgen de schooladviezen niet mee. In het Uitvoeringsplan 2023-2027 hebben de scholen daarom afgesproken dat zij ‘passend en kansrijk’ gaan adviseren. Om dit te versterken zorgt het voortgezet onderwijs voor meer begeleiding. Hierdoor kunnen leerlingen op het geadviseerde niveau blijven.

Werk
 
Het aantal mensen in de bijstand is de laatste twee jaar gedaald. Het aantal mensen op Zuid met een baan is toegenomen in 2022. De NPRZ-partners hebben afgesproken dat dit aantal sneller moet stijgen. In het Uitvoeringsplan 2023-2027 zijn afspraken gemaakt die ervoor zorgen dat er meer mensen op Zuid de bijstand inwisselen voor een betaalde baan. 

Veiligheid
Bij de Wijkrechtspraak wordt het aantal behandelde zaken verhoogd. Ook krijgen professionals bij de veiligheidspartners trainingen om licht verstandelijke beperking te herkennen, zodat de juiste hulp kan worden aangeboden. Dit is een onderdeel van de acties die staan in het Uitvoeringsplan 2023-2027. Zodat mensen met een licht verstandelijke beperking op Zuid betere ondersteuning krijgen.

Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ)
In het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ), werken Rijk, de gemeente Rotterdam, corporaties, zorginstellingen, schoolbesturen, bedrijfsleven, politie en Openbaar Ministerie aan een gezonde toekomst voor Rotterdam Zuid. Samen zorgen deze partners dat de kansen van Zuiderlingen worden vergoot zodat opleidingsniveau, arbeidsparticipatie en woonkwaliteit in 20 jaar stijgen naar het gemiddelde van de vier grote steden in Nederland. 

Meer informatie
Lees de voortgangrapportage 2022 op de website van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid.